maandag 14 maart 2016

Waarom zien we dit niet op het Journaal?

Het staat niet in de krant, maar er trekt een stille revolutie door de wereld: Duurzame energie is goedkoper aan het worden dan energie opgewekt uit fossiele brandstoffen. Dat betekent in toenemende mate dat een keuze voor wind- en zonne-energie geen ethische meer is, maar een economische. En dat zal de overgang naar duurzame energie sterk versnellen. In landen als Brazilië, Australië, Chili en delen van de Verenigde Staten is de overweging om over te gaan op duurzame energie nu al een puur economische geworden. En de komende jaren zal de prijs van zonne- en windenergie in snel tempo verder dalen, en het aantal landen waar het break-evenpoint voor duurzame energie doorbroken wordt, verder toenemen. Verrassende nieuwkomer is bijvoorbeeld Marokko, waar de overheid verwacht in 2020 al meer dan 40 procent van de elektriciteitsvraag met zonne-energie te kunnen voldoen. In Spanje is zonne-energie al goedkoper, maar de verwachting is dat dat binnenkort ook voor windenergie zal gelden. Duitsland verwacht in 2017 het duurzame omslagpunt te bereiken. Nederland laat voorlopig nog even op zich wachten.

zondag 13 maart 2016

Hallo, wij zijn mensen

Door alle ontwikkelingen van de laatste jaren zijn er veel spanningen ontstaan in onze samenleving en iedereen lijdt daaronder, ongeacht hun afkomst. Ik ben zelf van gemengde afkomst en weet uit eigen ervaring wat het betekent om gediscrimineerd te worden. Als kind, in een tijd waarin hier heel weinig mensen van buitenlandse afkomst woonden werd mij gevraagd waar ik vandaan kwam. Nu weet ik inmiddels dat er overal op de wereld door elk volk gediscrimineerd wordt op basis van etniciteit, religie of anderszins. Het is een onhebbelijkheid waar vrijwel iedereen zich van tijd tot tijd helaas aan schuldig maakt.

Ook oorspronkelijke Nederlanders discrimineren elkaar op individueel en groepsniveau. Nog niet zo lang geleden was het niet gewenst dat mensen van verschillende geloofsovertuiging of milieu met elkaar trouwden. En een Limburger is toch minder Nederlander dan iemand uit de Randstad. Op individueel niveau wordt iemand met bijvoorbeeld rood haar of te dik is gepest, enzovoort. Zo steekt de mens kennelijk in elkaar: wat niet helemaal eigen is en/of aan onze normen voldoet is niet oké. Ik denk dat daar voornamelijk angst aan ten grondslag ligt. En het is zeer bevrijdend wanneer je daar zo open over kunt zijn dat de angst overwonnen wordt. Zelfreflectie, humor en het vermogen tot (jezelf) relativeren zijn hiervoor de basis ingrediënten.

Bijzonder aan de mens is ook dat hij zich enerzijds wil onderscheiden ten opzichte van de ander en tegelijkertijd de neiging heeft om een groep van gelijkgestemden te vormen om zich meer zeker te voelen. Het ideaal is wanneer iedereen zich volledig bewust zou zijn van zijn of haar uniciteit en zonder angst voor afwijzing de ander durft te ontmoeten. En niet alleen maar groepjes vormt voor de saamhorigheid of gedeelde interesse.

Persoonlijk vind ik dat onze cultuur hierin al grote stappen heeft gemaakt in de afgelopen 50 jaar.

We hebben ons bevrijd van religieuze dogma's, opgelegd door kerkelijke autoriteiten en voor een deel de zogenaamde klassenverschillen genivelleerd. Het resultaat is een grote mate van individuele vrijheid in meerdere opzichten. Er wordt ons ten opzichte van vroeger weinig meer opgelegd. We mogen zelf kiezen hoe we ons willen ontwikkelen en worden daarbij geholpen door een breed aanbod van faciliteiten. Ik beschouw deze vorm van samen leven als een groot goed en het getuigt van een relatief hoge vorm van beschaving. Dat we hierin zoekende zijn naar nieuwe referenties om ons leven in goede banen te leiden en in dit proces regelmatig de weg kwijt raken is evident. Dat is inherent aan elk ontwikkelingsproces en wil geenszins zeggen dat we verkeerd bezig zijn en terug moeten keren naar versleten waarden.

Dat onze cultuur sterk hedonistische trekjes heeft gekregen is een van de betreurenswaardige gevolgen van de verkregen vrijheid. Het is duidelijk dat we als gemeenschap geestelijke leiding missen. Heel veel mensen zijn daar naar op zoek. Ik ben ervan overtuigd dat we die op deze weg ook zullen vinden. Niet in de vorm van een nieuwe religie en ook niet door een oude nieuw leven in te blazen. Maar door verbinding te maken met ons hoger zelf, degene in ieder van ons die liefde voor onszelf en elkaar als hoogste doel in ons leven ziet. Degene die wil verbinden en verdraagzaam en zorgzaam is naar de ander. Alle wereldreligies hebben die mens als ideaalbeeld gesteld. En hun grondleggers herinneren wij ons omdat zij leefden zoals zij spraken. Zij lieten ons zien dat wij wel degelijk in staat zijn om onze lagere neigingen te overwinnen. Niet door slaafse geboden, gedicteerd door zogenaamde religieuze leiders die zelf niet in staat zijn te leven waarover ze preken. Maar door ze bij onszelf te houden en vanuit zelfacceptatie en respect het innerlijk evenwicht te vinden.

Tekenend hierbij is dat parallel met de ontkerkelijking sinds de jaren 60 het socialisme zich ontwikkelde, mijns inziens het bewijs dat de mens zonder kerkelijke leiding juist humaner wordt jegens elkaar.

De meeste oorlogen uit de geschiedenis waren godsdienst oorlogen, mensen die elkaar bevochten vanwege een verschillende geloofsovertuiging. En op dit moment doen mensen elkaar nog steeds op die basis verschrikkelijke dingen aan. De komst van de Islam in onze cultuur roept pijnlijke herinneringen op aan de christelijke dogma's waar mensen hier vroeger onder gebukt gingen. De pastoor die langs kwam om te vragen wanneer er weer een kind in opkomst was terwijl je er al zeven had en ze nauwelijks kon voeden, om maar een voorbeeld te noemen.

Elke door mensen gecreëerde geestelijke hiërarchie in de vorm van een religieus instituut leidt onvermijdelijk tot onderdrukking van de gelovigen en afwijzing van andersdenkenden, dat heeft de geschiedenis vele malen bewezen.

Geloven moet zich beperken tot het privédomein van de mens. Zodra je probeert een ander te overtuigen van je eigen geloof, toon je geen respect voor de ander en handel je in strijd met de beginselen van elke religie, namelijk het ontwikkelen van je hogere zelf en van daaruit liefdevol en verdraagzaam zijn naar je medemens. Bovendien bewijs je daarmee slechts dat je nog niet voldoende overtuigd bent van je eigen geloof en daarom je lager zelf projecteert op de ander.

vrijdag 11 maart 2016

Het Basisinkomen creëert een menswaardig bestaan

Een beschaafd land zou dit als zijn hoogste prioriteit moeten hanteren. In een wereld waarin elke vierkante meter grond eigendom van iemand of iets is geworden zijn mensen fundamenteel afhankelijk gemaakt van anderen om in hun basisbehoeften te voorzien. Je wordt dus als paria geboren en moet maar zien of je het geluk hebt dat je in een goed nest terecht bent gekomen en/of voldoende kansen krijgt om je eigen vierkante meters te bemachtigen om een menswaardig bestaan op te kunnen bouwen. Dit blijkt voor een overgroot deel van de mensheid een onmogelijke opgave, met als gevolg een leven in voortdurende en uitzichtloze ellende. En in toenemende mate overkomt dit ook steeds meer mensen in ons land. Zij die na aftrek van hun vaste lasten plusminus 500 euro overhouden waar ze van moeten eten, kleden en de rest ... laat maar zitten. Je mag al blij zijn dat je kunt bestaan. Ruim de helft leeft aan de onderkant van de maatschappelijke ladder en wordt daar ook door het systeem gehouden. Door stigmatisering en de onmogelijkheid om enig kapitaal te verwerven blijf je je hele leven een paria die moet buigen voor hen die hun armzalig onproductieve leven in stand houdt. Een basisinkomen met daarnaast een eerlijke beloning voor je werk zou mensen hun zelfrespect teruggeven en de hele samenleving ten goede komen. 

Naar een echte democratie: digitaal stemmen

Democratie komt van het Griekse 'demos', volk, en 'cratein', regeren. Democratie zou de best mogelijke regeringsvorm zijn. In een volledige democratie hebben alle burgers recht van spreken. Iedereen kan problemen aankaarten. Iedereen kan oplosssingen voorstellen. En iedereen kan argumenten vóór en tegen deze voorstellen uiten, zodat alle belangen besproken en gewogen kunnen worden. Op deze manier kunnen de beste besluiten genomen worden. Ze zijn immers gebaseerd op alle beschikbare kennis en inzichten. En wanneer men zelf aan deze besluiten deelgenomen heeft, dan weet men ook om welke redenen ze genomen zijn en zal men eerder geneigd zijn deze te respecteren. Deelnemen betekent tevens meer inzicht verwerven in de belangen van anderen, wat wederzijds begrip en een vreedzame samenleving ten goede komt.

Wat ik niet begrijp is dat de overheid met de huidige digitale middelen geen enkel initiatief neemt om ons politieke bestel  meer democratisch te maken. Alle officiële zaken doen we via DigiD. Wat mij zeer bevreemdt is dat we echter nog steeds niet digitaal kunnen stemmen. En je hoort er ook niemand iets over zeggen. Als ik denk aan het komende referendum over Oekraïne, waarbij er substantieel minder stemlokalen beschikbaar zullen zijn, lijkt het er inderdaad op dat het een politiek ondemocratische houding is om de bevolking in deze tijd nog op zo'n ouderwetse manier te laten stemmen. Immers, indien we dat digitaal kunnen, zal een stemming zeer waarschijnlijk met tientallen procenten stijgen, wat de uitkomst veel democratischer maakt. Maar ook voor een verschuiving van de machtsverhoudingen zal zorgen en daar is men bevreesd voor. Toch is dit het begin van een meer democratisch bestuur en daarom moeten we hiermee beginnen om een algehele mentaliteitsverandering in gang te zetten.

woensdag 9 maart 2016

Waarom een verbond met Turkije?

Turkije behoort niet tot de EU en gezien de laatste ontwikkelingen doet zij ook weinig haar best om erbij te kunnen horen. Tienduizenden mensen zijn al in Europa, o.a. in Griekenland. Waarom wordt die 6 miljard niet besteedt om mensen daar menswaardig op te vangen? Wanneer je het probleem positief benadert zou dat tevens voor Griekenland een grote economische impuls kunnen betekenen. Met hun afspraken maken dat op de dunst bevolkte eilanden faciliteiten worden gecreëerd waar de vluchtelingen zich voorlopig kunnen vestigen en direct mee kunnen werken. Van daaruit kunnen de mensen dan in alle rust worden geregistreerd en vervolgens beoordeeld in onderling overleg wat hun wensen en mogelijkheden zijn. Hetzij daar tijdelijk verblijven tot ze terug kunnen keren naar hun land, hetzij doorreizen naar het land van hun keuze omdat ze daar al familie hebben of omdat ze daar werk kunnen doen welke aansluit bij hun opleiding en beroep. Het is mensonwaardig en buitengewoon onbeschaafd hoe deze vluchtelingen nu worden behandeld. En met de afspraken welke nu met Turkije worden gemaakt zal hun lot niet verbeteren. Willen wij zo behandeld worden als we op de vlucht zijn? Schaam je diep heren politici door zo te marchanderen met mensen in nood.

Het gezever van minderheden

Roodharigen verenigd u. Wellicht krijgt u het dan geregeld dat er een verbod komt op het woord: rooie. Ik ben zelf een gekleurde Nederlander, maar stoor me erg aan de aandacht die de niet witte Nederlanders steeds meer vragen voor hun anders zijn en het zich daardoor zogenaamd gediscrimineerd voelen. Sowieso wordt er waar ook ter wereld gediscrimineerd naar elkaar, dat is helaas de mens eigen en terecht een weinig verheven eigenschap. Maar door daar zoveel aandacht op te vestigen maak je het echt niet ongedaan, je bereikt eerder het tegenovergestelde. Ook onder de witte Nederlanders wordt er over en weer gediscrimineerd. Brabanders, Limburgers, boeren, tukkers, ga zo maar door. Niemand is oké toch? Door je te identificeren met dat soort etiketten verlaag je jezelf alleen maar. Je zegt eigenlijk niets anders dan dat die ander de schuld is van jouw onbehagen. Waarom ben je niet trots op je anders zijn? Iedereen, ook de witte Nederlander wil zich graag onderscheiden t.o.v. de ander. Je zou ook kunnen stellen dat je door een andere of gemengde etnische afkomst een streepje voor hebt, een stukje onderscheid hebt meegekregen waar je niet eens je best voor hoeft te doen. Bovendien zijn er voorbeelden genoeg van gekleurde Nederlanders die ondanks hun afkomst van hun leven een succes hebben kunnen maken.

maandag 7 maart 2016

Nutsvoorzieningen terug naar de overheid

De infrastructuur, telefonie, internet en post, spoorwegen en busmaatschappijen,  energievoorziening en de zorgsector met zijn verzekeringsmaatschappijen, zieken- en verpleeghuizen en woningcorporaties zouden allen onder de verantwoordelijkheid van de overheid moeten vallen, weg uit het publieke domein. Waar het om gaat is dat de overheid kan garanderen dat iedereen op een menswaardige wijze zijn bestaan gewaarborgd ziet en zich daarom kan richten op datgene wat met zijn specifieke kwaliteit te maken heeft. De privatisering van deze sectoren heeft aangetoond dat alles slechts duurder is geworden i.p.v. goedkoper door de zogenaamde marktwerking. Het is een farce gebleken, een groot leger van managers is ontstaan die deze sectoren slechts gebruiken om zich te verrijken. Het is ongehoord dat een directeur van een internetprovider 10 miljoen per jaar binnenhaalt en directeuren van woningcorporaties tonnen verdienen ten koste van de huurders die voor kleine rijtjeshuizen en flats maximale huren moeten betalen, die vervolgens weer gesubsidieerd worden door de overheid, anders komen miljoenen mensen onmiddellijk op straat te staan. Het zijn immorele wantoestanden en de meesten komen er nog steeds mee weg. Een maatschappij met een dergelijke grondslag zal vroeg of laat onderuit gaan ten gevolge van in keurig pak gestoken rovers. Het verval is al jaren gaande en er wordt niet daadkrachtig opgetreden om het tij te keren, Pappen en nat houden lijkt het devies, alsof we alle tijd van de wereld hebben.

Het gevangenissysteem

Nederland telt ongeveer 10.000 gevangenen en die kosten plusminus 250 euro per dag, dat is alles bij elkaar bijna 1 miljard per jaar. Kan dit niet anders? Het moet mogelijk zijn om gevangenissen te creëren welke zelfvoorzienend zijn in de vorm van omheinde biologische boerderijen. Schep een leefomgeving waarin met name ontspoorde jongeren het contact met zichzelf op een natuurlijke wijze kunnen herstellen. Door hun eigen voedsel te verbouwen en de verzorging van dieren voor de productie van uitsluitend zuivelproducten en eieren wordt hun daadwerkelijk een alternatieve en positief georiënteerde leefwijze aangeboden. Er is geen tv en internet en het contact met de buitenwereld zal slechts mogelijk zijn per vaste telefoon of via brieven. Er wordt vegetarisch gegeten, aangezien vleesconsumptie de agressie stimuleert. Daarnaast is er de beschikking over een selectie van literaire romans en boeken met als thema wijsbegeerte en filosofie. Daar worden ook lessen in gegeven en gevangenen van buitenlandse afkomst kunnen lessen volgen in landbouwtechnieken uit hun land van herkomst. Zo wordt de kans op terugval in oude patronen aanzienlijk verminderd en op termijn levert het ook een grote besparing op. Veel van deze mensen hebben een potentieel daadkrachtig en sterk karakter, ze zijn alleen de weg kwijtgeraakt. 

De bodem van het kapitalisme bereikt

Alle narigheid in de wereld is het resultaat van het kapitalisme. Aan de top van deze materialistische piramide staat ongeveer 1% van de mensheid die zo'n beetje over al het kapitaal beschikt. Zij staan model voor de onbegrensde en nietsontziende hebzucht en hebben ervoor gezorgd dat het grootste deel van de mensheid hun leefwijze aanbidt. Maar goed beschouwd representeren ze feitelijk een van de laagste leefvormen en stamt hun mentaliteit uit een periode van schaarste waarbij iedereen letterlijk moest vechten voor zijn overleving. Het is geestelijke armoede ten top, een roversbende welke met grootschalige manipulaties en gewetenloos gedrag iedereen tot verslaafde van het materialisme heeft gemaakt. Ze verschillen in niets van de grote drugsbaronnen, deze houden hun slechts een spiegel voor. De wereld gevormd tot een grote kermis van vermaak en geweld. Kijk naar de TV, hoeveel procent van het programma aanbod kun je rekenen tot verheffing van de mens? En hoeveel procent van het voedsel aanbod dient onze gezondheid? Ze presteren het zelfs om de verantwoordelijkheid hiervoor bij de consument te leggen, maar wie is verantwoordelijk voor de media met zijn onafgebroken stroom van manipulerende reclames en wie is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het geproduceerde voedsel? Miljoenen mensen lijden dagelijks honger, er zijn overal conflicten en mensen die daarvoor trachten te vluchten. Maar zij wassen hun handen in onschuld en wentelen zich verder in hun narcistisch opgebouwde weelde.

Het absurde reizen

Vanuit economisch perspectief is het waanzinnig dat miljoenen mensen dagelijks van en naar hun werk reizen met een auto, vaak over grote afstanden. Een auto van minimaal 800 kg moet verplaatst worden om een mens van 80 kg te vervoeren naar zijn bestemming. Wat een verspilling van energie met een rendement van tussen de 5 en 10%.  En zodra men vrij is moet er nog verder worden gereisd naar verre vakantiebestemmingen. Waarom? De mens is voortdurend op de vlucht. Het contact met zichzelf en zijn persoonlijke omgeving lijkt nooit waardevol genoeg. We moeten thuis zien te komen, ophouden met betekenis buiten onszelf zoeken en een aanvang maken met de reis naar binnen. Je eigen directe omgeving met jezelf als middelpunt koesteren en ontwikkelen. Het gras van de buren is niet groener, ook niet op Bali of in New York. We zijn het aan onszelf en onze naasten verplicht om tot rust te komen, daar ligt de werkelijke verrijking en kwaliteit van leven. 

Een schone energiecentrale in het IJsselmeer

Grenzend aan de Afsluitdijk zou een deel van het IJsselmeer ingepolderd kunnen worden welke uitsluitend wordt gebruikt voor het opwekken van energie middels windmolens, getijdenstroom en zonnepanelen. Er hoeven daar geen miljoenen betaald te worden aan mensen die er last van hebben en het hele gebied kan een centrum worden waar wetenschappers onderzoek doen naar het verder ontwikkelen van schone energievormen. Als de Nederlandse bank al zegt dat er haast geboden is om onze maatschappij te verduurzamen, dan kunnen ze daar direct aan de slag. Vaardig een wet uit die het mogelijk maakt om onmiddellijk met de voorbereidingen te beginnen. De milieubeweging ter bescherming van het IJsselmeer en de Waddenzee als natuurgebied moet pas op de plaats maken voor de bescherming van het milieu van heel Nederland. Wellicht kan een deel van de Waddenzee ook voor dit doel ingepolderd worden.

Energie als grootste basisbehoefte

De oplossing voor alle ellende op de wereld zal gratis energie zijn welke overal op elke gewenste schaal te genereren is. Het is te hopen dat de wetenschap deze nieuwe energievorm binnen afzienbare tijd ontdekt. Bijvoorbeeld een lichtcel met een rendement van meer dan 50%. Licht is er overal en indien je dit op eenvoudige wijze kan omzetten in elektriciteit, is het voor iedereen mogelijk om in zijn behoeften te voorzien. Dan is er ook geen noodzaak meer om je te verplaatsen omdat het elders beter is en hoeven we elkaar ook niet meer te bestelen en bedriegen. Elke plek op de wereld heeft zijn eigen specifieke schoonheid en mensen zullen zich daar kunnen vestigen waar ze zich het meest verbonden voelen. Dit lijkt misschien een utopische gedachte, maar digitale technieken hebben dit al gerealiseerd. De hele wereldbevolking kan bijna voor niets met elkaar communiceren. De fossiele brandstoffen met hun vervuilende technieken en complexe infrastructuur steekt daar schromelijk gedateerd bij af.

Gerecycled plastic te duur?

Door de lage olieprijs kost nieuw plastic evenveel als het gerecyclede materiaal, dat moet dus maar de verbrandingsoven in, jammer van de moeite van het afval scheiden. Het lijken wel een stelletje mislukte cowboys. Gezien het feit dat de olie binnen 50 jaar op is en de prijs dus in de komende jaren gegarandeerd weer omhoog zal gaan zou je aannemen dat dit gerecycelde materiaal zorgvuldig wordt opgeslagen. Dit is weer een staaltje van stupide korte termijn denken. Het verdiend het woord denken niet eens. Onverantwoordelijk gestoord gedrag terwijl tezelfdertijd de overheid haar bevolking steeds bewuster tracht te maken van de kwetsbaarheid van het milieu.

De cultus van de hebzucht

Wie heeft ooit bedacht dat iemand het recht heeft om 20x zoveel of meer als een ander te verdienen? Heeft hij 20x zoveel capaciteiten of werkt hij 20x zo hard? Bestaat zijn werkweek uit 20x 40 uur? Een samenleving welke dergelijke gestoorde mensen aan de top hun gang laat gaan is ernstig ziek. De meeste beschavingen zijn door dit soort lieden aan de macht ten onder gegaan. Laten we het nu weer zover komen of kiezen we voor een toekomst voor onze kinderen? We hebben geen respect voor iemand die op een feestje het grootste stuk taart voor zichzelf afsnijdt, maar wel voor degene die ten koste van de hele samenleving zijn zakken ongelimiteerd blijft vullen? Mensen welke verteerd worden door geldzucht moet je niet als leider willen hebben. Geld is net als andere drugs erg verslavend, maar in tegenstelling tot de meeste drugsverslaafden blijven we opzien tegen mensen die aan geldzucht lijden. Ze tonen hetzelfde typische gedrag als de doorsnee verslaafde: liegen, stelen, manipuleren en het zich onttrekken aan elke maatschappelijke verantwoordelijkheid.

zondag 6 maart 2016

Het morele verval van de Europese Unie

Duizenden vluchtelingen leven in zuidoost Europa onder erbarmelijke omstandigheden op straat met helemaal niets aan basale voorzieningen. Tijdens de financiële crises werden er miljarden euro's naar Griekenland gepompt in het belang van wat en wie? Zoals nu blijkt niet in het belang van mensen, deze worden volledig in de steek gelaten. Het doet er even niet toe waar ze vandaan komen. Wat stelt een beschaving nog voor indien je zoveel mensen eenvoudig aan hun lot overlaat? Waar zijn de hulporganisaties, waar het Rode Kruis? Wat een beschamende vertoning van de politieke leiders, die niets doen omdat de ander ook niets doet. Natuurlijk is de aanhoudende vluchtelingenstroom een enorm probleem, maar de mensen elke dag laten verkommeren omdat je er politiek niet uitkomt is te gênant voor woorden. Europa laat na de economische crises zien dat daaronder een nog veel grotere morele crises schuilgaat. 

Democratie impliceert gerechtigde tegenspraak

Het gevoel dat wij er voor de overheid zijn en niet andersom leeft al lange tijd. Democratie houdt in dat de overheid het volk dient, in het omgekeerde geval spreek je van een dictatuur. Alle macht corrumpeert. Om machtsmisbruik te voorkomen, dienen de wetgevende, uitvoerende en rechtsprekende macht elkaar streng te controleren. Zodra hier de klad in komt ontstaat er een tweedeling van wolven en schapen, met alle ellende van dien. Geen enkel volk wil geregeerd worden door een stelletje immorele wolven. Ontaarde macht vertoont dezelfde kenmerken als die van een ernstige verslaving. En uiteindelijk leidt deze altijd naar de ondergang van een beschaving, net als de verslaafde die zijn zaken ook niet meer op de rails weet te houden.

donderdag 3 maart 2016

Veehouders moeten diervriendelijk worden

Voor een klein land worden hier absurde aantallen dieren gehouden, met als gevolg een hoeveelheid mest waar je geen kant mee op kan. Bovendien is deze sector ook nog verantwoordelijk voor de grootste milieuvervuiling (CO2 uitstoot). Hoe kan het zijn dat de overheid deze in alle opzichten verwerpelijke wijze van dierenmisbruik tolereert? Het past niet in een beschaafd land om zo met dieren om te gaan voor eigen gewin en het is krankzinnig om in deze extreme mate je eigen 'nest' te bevuilen. Ik vind het immoreel en onethisch om ten opzichte van de dieren het economisch belang te laten prevaleren boven hun welzijn. En wanneer je alle kosten zou doorberekenen welke de intensieve veehouderij veroorzaakt: de schade aan het milieu en ziektes bij mensen als gevolg van het eten van op onnatuurlijke wijze gefokte dieren, is er dan nog wel sprake van economische winst? Sowieso heb je voor elke kilo vlees 10 kg graan nodig. De veehouderij is goed beschouwd een blok aan het maatschappelijke been, een molensteen voor een gezonde samenleving. Het is net als het gebruik van drugs een asociale mens en dier onterende gewoonte. En we beseffen echt wel dat het eten van dieren die een afschuwelijk leven leiden onze gezondheid onmogelijk kan dienen. Dat geloven is jezelf voor de gek houden.

Geloven doe je zo

Volgens mij is een geloof belijden net zo'n privé aangelegenheid als de liefde met een ander bedrijven. Ik ervaar het als ongepast om dit in het openbaar te doen en de geschiedenis heeft bewezen dat dit slechts tot indoctrinatie en nachtmisbruik heeft geleid. Hoe komt het dat mensen op basis van een geloof durven stellen dat een ander niet oké is omdat hij niet hetzelfde geloof heeft? Bij mijn weten hebben de grote geestelijke leiders zelf nooit iets opgeschreven daaromtrent. Jezus heeft de bijbel niet geschreven en ook Boeddha en Mohammed hebben hun leer niet vastgelegd op papier. Zij hebben eerder de norm gehanteerd dat je uitdraagt waar je in gelooft. Met andere woorden; door hun gedrag laten zien waar zij in geloofden. Dat was voldoende om hun geloof te staven. Ieder mens heeft het goede en kwade in zich en daarom dienen we de strijd met onszelf aan te gaan om het kwade te beteugelen. De ander dicteren hoe hij of zij dient te leven is niet anders dan je onvermogen op die ander projecteren en het bewijs dat je niet in staat bent zelf datgene waar je in zegt te geloven in daden om te zetten. Vanwege dit gegeven is het een persoonlijke aangelegenheid waar je niemand mee lastig zou moeten vallen.

Mensen die illegaal in Nederland zijn en dakloos

Waarom weet de overheid niet hoeveel illegale daklozen er in Nederland zijn? Is dit niet je kop in het zand steken, de andere kant opkijken en net doen alsof dat geen probleem is? Aangenomen dat dit deels veroorzaakt wordt omdat deze mensen niet over officiële documenten beschikken lijkt het mij verstandig om een eerste stap te zetten door ze te registreren en een soort persoonlijk document te geven waarmee ze hun identiteit kunnen aantonen. Veel van deze mensen hebben wel een verhaal maar dit kan niet geverifieerd worden. Ik denk dat dit niet noodzakelijk is en je hun verhaal als echt bestempeld, letterlijk en hun daarmee een identiteit verschaft door middel van een officieel document. Dat wil zeggen; een paspoort zonder land van herkomst. Aan dit document is geen enkel recht verbonden en dient uitsluitend om je kunnen identificeren. Op deze wijze krijgen landen binnen Europa  in ieder geval greep op de illegale vluchtelingen stromen en zullen die mensen minder makkelijk hun officiële documenten weggooien. 

Bonus nodig om topmensen te behouden?

Wat een immorele grofheid om met loze argumenten je graai mentaliteit 'recht' te praten. De grootste ellende op de wereld wordt veroorzaakt door de economische ongelijkheid tussen mensen. Er zijn geen redenen aan te voeren waarom iemand 10 x of meer moet verdienen dan een ander. Elk mens wil zich op een of andere wijze ontplooien en zijn kwaliteiten inzetten voor zichzelf en zijn omgeving en iedereen doet dat overeenkomstig zijn of haar kwaliteiten en mogelijkheden. Iemand die met meer kwaliteiten gezegend is dan gemiddeld is op zich al een bevoorrecht mens. Er is geen geldige reden aan te voeren waarom zo'n persoon vervolgens op extreme wijze beloond zou moeten worden voor iets waar hij mee geboren is. 1% van de mensheid beschikt over vrijwel al het kapitaal op de wereld. Het gevolg hiervan is hongersnood, ellende en oorlogen. Vanuit mondiaal perspectief is dit gedrag een misdaad tegen de mensheid en zou dit bestraft moeten worden. Mensen als Goldman Sachs, Rockefeller, Bill Gates en al die anderen die over een exorbitante hoeveelheid kapitaal beschikken zouden voor de rechter gedaagd moeten worden en hun kapitaal geconfisqueerd ten behoeve van die mensen die niet eens genoeg hebben voor hun dagelijkse overleving. Vrede op de wereld bereik je alleen door economische gelijkheid na te streven.