vrijdag 11 maart 2016

Naar een echte democratie: digitaal stemmen

Democratie komt van het Griekse 'demos', volk, en 'cratein', regeren. Democratie zou de best mogelijke regeringsvorm zijn. In een volledige democratie hebben alle burgers recht van spreken. Iedereen kan problemen aankaarten. Iedereen kan oplosssingen voorstellen. En iedereen kan argumenten vóór en tegen deze voorstellen uiten, zodat alle belangen besproken en gewogen kunnen worden. Op deze manier kunnen de beste besluiten genomen worden. Ze zijn immers gebaseerd op alle beschikbare kennis en inzichten. En wanneer men zelf aan deze besluiten deelgenomen heeft, dan weet men ook om welke redenen ze genomen zijn en zal men eerder geneigd zijn deze te respecteren. Deelnemen betekent tevens meer inzicht verwerven in de belangen van anderen, wat wederzijds begrip en een vreedzame samenleving ten goede komt.

Wat ik niet begrijp is dat de overheid met de huidige digitale middelen geen enkel initiatief neemt om ons politieke bestel  meer democratisch te maken. Alle officiële zaken doen we via DigiD. Wat mij zeer bevreemdt is dat we echter nog steeds niet digitaal kunnen stemmen. En je hoort er ook niemand iets over zeggen. Als ik denk aan het komende referendum over Oekraïne, waarbij er substantieel minder stemlokalen beschikbaar zullen zijn, lijkt het er inderdaad op dat het een politiek ondemocratische houding is om de bevolking in deze tijd nog op zo'n ouderwetse manier te laten stemmen. Immers, indien we dat digitaal kunnen, zal een stemming zeer waarschijnlijk met tientallen procenten stijgen, wat de uitkomst veel democratischer maakt. Maar ook voor een verschuiving van de machtsverhoudingen zal zorgen en daar is men bevreesd voor. Toch is dit het begin van een meer democratisch bestuur en daarom moeten we hiermee beginnen om een algehele mentaliteitsverandering in gang te zetten.