maandag 22 augustus 2016

Misplaatste trots van discriminerenden

Mensen die hun trots en zelfvertrouwen hebben verworven met macht, dominantie, geld of vriendjespolitiek, zijn eerder homofoob en racistisch, dan mensen die hun trots hebben verworven met hard werken. Dat concluderen onderzoekers van de University of British Columbia in Vancouver en de Vrije Universiteit in Amsterdam, in het tijdschrift Personality and Social Psychology Bulletin.

Het is al langer bekend dat er twee soorten trots zijn: valse trots - ‘ik heb goed gepresteerd, want ik ben nu eenmaal goed’, - en authentieke trots - ‘ik heb goed gepresteerd, want ik heb er hard mijn best voor gedaan’. Het eerste type wordt vaak als arrogant en narcistisch beschouwd en is meestal flinterdun: onder de oppervlakte schuilt onzekerheid en een gebrek aan zelfvertrouwen. Mensen met het tweede type trots zijn vaak zekerder van zichzelf en meer bescheiden.

Uit de nieuwe studie blijkt dat deze basishouding bepalend is voor hoe we tegen anderen aankijken. De onderzoekers namen bij ruim 2200 vrijwilligers in de VS en Canada vragenlijsten af over trots en afgunst. Vervolgens deden ze experimenten met kleinere groepen van ongeveer honderd deelnemers, waarin ze eerst valse of authentieke trots opwekten en daarna casussen voorlegden die met vooringenomenheid, racisme en homofobie te maken hadden. Uit deze experimenten bleek dat wanneer de deelnemers valse trots ervoeren, ze zich harder en bevooroordeelder uitspraken over minderheden en waren over prestaties van anderen.
Authentiek trotsen bleken beter in staat zich in te leven in de positie van anderen, ook als dat iemand van een etnische minderheid of homoseksuele geaardheid betrof.

Volgens de onderzoekers toont deze studie aan dat het bestrijden van discriminatie soms een indirecte aanpak vergt: door de misplaatste trots van discriminerenden aan te pakken en authentieke trots te stimuleren, neemt discriminatie af.

zondag 21 augustus 2016

MOVEMENT X, voor een RADICALE gelijkwaardigheid?

Stelt u zich eens voor dat er miljoenen Europeanen in de Arabische landen wonen en op dezelfde wijze op zouden roepen tot radicale gelijkwaardigheid. Van enige gelijkwaardigheid is in die landen absoluut geen sprake. De oliestaten behandelen hun gastarbeiders zonder enige scrupules als rechteloze slaven. Ze hebben miljarden aan olie inkomsten, maar komt dat ten goede aan de hele gemeenschap? Waarom wordt daar door mensen van uw niveau niet tegen geageerd? Oude recepten en vastgeroeste identiteiten bepalen het leefklimaat van vrijwel elk Arabisch land. Op basis van een religieuze identiteit wordt daar gediscrimineerd zoals hier een halve eeuw geleden werd gedaan. Wie grijpt naar wat terug?

Gestel: ik ben mijn huis kwijtgeraakt en een goede kennis biedt mij voorlopig onderdak. Na enige tijd bevallen de huis regels mij niet en eis ik nieuwe regels te kunnen formuleren. Door mijn verblijf is het huis immers ook mijn eigendom geworden. Is dat normaal? Hoezo zijn we hier blind voor de realiteit van steden waar allochtonen in toenemende mate de meerderheid vormen? Is dat überhaupt mogelijk? Ze bevolken de grootste hoeveelheid huizen in de sociale sector en hebben ook de grootste huizen vanwege hun gezinssamenstelling. Ze gaan veelal alleen met hun eigen mensen om, hebben hun eigen winkels, gebruiken en religie. Wie discrimineert wie? Ze vinden dat ze het recht hebben om aanspraak te maken op alle verworvenheden welke de autochtone bevolking met moeite en jarenlange politieke strijd heeft opgebouwd en tegelijkertijd voel en hoor je van alle kanten hun kritiek op onze samenleving en cultuur. Is dat rechtvaardig? Nederland heeft geen koloniaal verleden met enig Arabisch land en toch lijkt het alsof er een schuld in te lossen valt. Waar komt dit vandaan?

Ziet u een democratische rechtsstaat met het dichtste digitale netwerk ter wereld als een museum? Moet u niet eerst in 'eigen huis' beginnen met het vervangen van de oude hegemonie? In welk Arabisch land hebben Europeanen zitting in het bestuur? En wie zijn die nieuwe grootmachten dan wel? Een klein land als Nederland blinkt op vele terreinen uit in de wereld: wetenschap, technologie, cultuur, sport en niet in de laatste plaats in haar streven naar een humane samenleving waarin iedereen dezelfde rechten heeft. Dat er nog een hoop te doen valt doet niets af aan de vele positieve veranderingen welke al bereikt zijn.

Discriminatie is helaas eigen aan de mens en komt overal op de wereld voor. Het begint al op het schoolplein onder kinderen die hun eigen groepjes vormen. De angst voor andersdenkenden/levenden is existentieel en mondiaal. Minderheidsgroepen hier discrimineren niet minder. Zo mogen er bijvoorbeeld alleen relaties worden aangegaan binnen de eigen groep. Dat is nogal radicaal, vindt u niet? En weinig stimulerend voor de integratie van de verschillende bevolkingsgroepen. Wel de beste manier om hier eigen enclaves te vormen en vervolgens collectief je rechten op te eisen, samen zijn we sterk is het devies. Niet samen en solidair met de Nederlander, nee, die staat symbool voor de antipool van hun rechtschapen en verheven normen en waarden. Met hun echte vaderland en leider als voorbeeld.

Ik begrijp niet wat er mis is met onze huidige maatschappij. Vergelijkt u deze eens met 100 jaar geleden, welke enorme veranderingen er sinds die tijd hebben plaatsgevonden. We zijn er nog lang niet, maar er is op allerlei gebieden al enorm veel bereikt en kennelijk heeft dat zoveel tijd nodig gehad. U geeft de indruk alsof iedereen hier volledig vastgeroest en ingeslapen wakkergeschud moet worden. Vernieuwing en ambitie zijn hier al jaren zeer vertrouwde begrippen en m.i. is onze democratische rechtsstaat met zijn sociale wetgeving en welvaart hiervan het resultaat. De Europese unie is ook een prachtig voorbeeld van vernieuwing en ambitie en gezien de ontstane problemen ook een zeer gedurfd project.

Racisme, discriminatie en structurele uitsluiting komt helaas overal voor en valt nergens te rechtvaardigen, ook hier niet. Ik denk echter dat Europa t.o.v. de andere continenten op deze punten nog het meest tot zelfreflectie in staat is. Waarom dan juist hier zo hard van de daken schreeuwen dat we het zo slecht doen? Waarom ziet u het glas half leeg i.p.v. half vol? Daarbij komt dat er behalve allochtonen ook een grote groep andere mensen wordt gediscrimineerd, degene met een lage opleiding o.a. en mensen die niet accentloos Nederlands spreken. En verder alle mensen met een getinte huid, waaronder ikzelf, als jong kind vroegen ze al waar ik vandaan kwam, terwijl ik hier geboren en getogen ben. De familieleden van mijn vrouw spraken zonder omhaal hun afkeuring over mij uit. Als iedere gediscrimineerde hier op de barricade zou springen ligt het hele land morgen op zijn gat. Schieten we daar iets mee op? Is dat de weg om de ander op zijn fouten te wijzen, ruzie maken? Het is ook wel erg gemakkelijk om de onvrede over je bestaan telkens weer af te wentelen op discriminatie van de ander. Hoe zit het dan met al die buitenlanders die het hier wel gemaakt hebben?

En laat een ieder bij zichzelf beginnen, ruim eerst je eigen huis op voordat je bij de buurman naar binnen kijkt. In welke mate sluiten we zelf anderen buiten en waarom? Waarom is het voor de één gerechtigd op basis van een culturele en/of religieuze achtergrond anderen buiten te sluiten en stelt diezelfde persoon het uitsluitingsgedrag van de ander aan de kaak? Ik denk dat heel veel onvrede ook met afgunst te maken heeft, vooral voor diegenen die hun status onlosmakelijk verbinden met hun identiteit. Zij zien geen andere waarden dan de materiële en zijn gefrustreerd wanneer ze niet een luxe auto en al wat daarbij hoort bezitten.

Afgezien van het feit dat overheden zeker de taak hebben discriminatie tegen te gaan, wordt dit door het temperament van bepaalde bevolkingsgroepen ook erg aangewakkerd. Gekrenkte trots speelt bepaalde  mensen en bevolkingsgroepen wel heel erg parten. Bescheidenheid, deemoed, compassie en empathie wordt door hen als persoonlijke afgang gezien. Trots werkt echter uitsluitend op ego niveau en is in die zin een weinig tot samenwerking neigende houding. Waarom je zo blindstaren op materiële welvaart? De Arabische wereld was ooit de bakermat van de westerse beschaving. Maar het is betreurenswaardig hoe ze voortdurend op basis van etnische, dan wel religieuze achtergrond elkaar bestrijden en hun falen van laag tot hoog afwentelen op het zogenaamde imperialistische westen, met de Verenigde Staten als hoofddader.

U eist nogal wat: alle koloniale symbolen verwijderen. Ik ben zelf een nazaat van dat koloniale verleden met een Nederlands/Indische moeder. Ik zou het nogal kleingeestig vinden indien ik zulke dingen zou eisen. Ik heb er helemaal niets mee en derhalve kan het mij ook onmogelijk storen. U suggereert hiermee dat er door de overheid een beleid wordt gevoerd welke nog steeds bepaald wordt door haar koloniale verleden. Ik herken dit helemaal niet. Ik heb u in Zomergasten gezien en was onder de indruk van uw uitermate beschaafde optreden en vrije geest tegenover een gastheer die in dat opzicht zeer in gebreke bleef. Maar ik ervaar een grote discrepantie tussen wat u zegt en waarover u schrijft. Ik ga er tenminste vanuit dat de visie van MovementX door u en/of onder uw verantwoordelijkheid is geschreven.  

Ik ben het volledig eens met het feit dat het stichten van de staat Israël een volstrekt onrechtmatige daad is geweest en vind het onbegrijpelijk dat een intelligent volk zich zo heeft kunnen verlagen. Het toppunt van godsdienstwaanzin en hypocrisie. Zij vormen hiermee het ultieme bewijs dat mensen niet kunnen omgaan met macht. Mijns inziens ligt dit aan de basis van alle ellende in de wereld. Het is het streven naar macht op welk gebied dan ook welke bestreden moet worden. Het is net als geld- en drankzucht een ordinaire verslaving. Een primitieve identificatie met de behoeften van het ego. Dat ego huist in ons allen en met name bij mannen speelt dat vaak in hoge mate op. Om de samenleving in positieve zin en op mondiaal niveau te veranderen zouden we ons in de eerste plaats daarop moeten richten. Door de status welke verbonden is aan macht te ontkrachten, zoals dat in Europa met de kerkelijke macht is gebeurd. Het is denk ik de enige weg naar de ontwikkeling van een humane mondiale samenleving. De strijd met de economische en geopolitieke machten is ook al gaande, maar er is nog een lange weg te gaan. Laten we onze energie daarop richten en niet het kind met het badwater weggooien door ons teveel te richten op kleinmenselijke triviale zaken.

Ondanks alle (gemaakte) fouten vind ik dat de Europese gemeenschap wel iets meer waardering mag krijgen voor haar streven naar een betere wereld, waarin de rechten van de mens centraal staan en de grote stappen die al zijn gezet om de onderlinge verschillen te overbruggen. We staan echter pas aan het begin en er is zeker een halve eeuw nodig om van dit deel van de wereld een werkelijk en in alle opzichten voor iedereen democratische  en humane samenleving te maken. Je solidair weten met dit streven zou het proces aanzienlijk versnellen. Omgekeerd kan dit proces ook volledig ten gronde gericht worden door de voortdurende en steeds heviger wordende aanvallen. In de geest van: als ik het niet goed heb trek ik zoveel mogelijk mensen mee naar de ondergang en maken we van de wereld één groot slagveld. Dan wordt het de zoveelste beschaving die aan decadente machtswellust ten onder gaat. Machtswellust aan beide kanten van het spectrum.

Een getroebleerd panorama

Hoe overleef je in het moeras van de grootsprekers?

Het aangeboden script volgen
is zijn als het water.
Maar soms begint het te kolken
en wil je door de rotsblokken stromen,
in plaats van weer er omheen.

Ze houden zich krampachtig  vast
aan de voorspelbaarheid van hun eigen regie,
bepalen is beter dan je laten bepalen.
Grote gebaren opgesmukt met superlatieven,
hoewel een zwaktebod, is veel comfortabeler.

Door anderen te overschreeuwen denken ze de winnaars te zijn,
zonder enig besef over wat er überhaupt te winnen valt.
Ze buigen als een rietje voor de welgestelden
en vernederen hen die andere waarden koesteren,
zich niet bewust van hun armzalige onwetendheid.

Ontluisterend te beseffen hoe de focus
slechts gericht is op het gebruiken van elkaar.
Blinde vlekken structureel geprojecteerd worden
op hen die ogenschijnlijk zwakker zijn.
Er slechts sprake is van een gefantaseerde beschaving.

Als je geboren bent als vuilverwerker kun je dat het beste blijven doen.
Zijn als een blinde, jezelf onschadelijk gemaakt ten faveure van die ander.